RP 263/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om verkställighet av fängelsestraff och häktning

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Fängelselag

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
767/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Häktningslag

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
768/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
769/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
770/2005
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
771/2005
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 37 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
772/2005
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 5 b § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
773/2005
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 5 b § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
774/2005
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 9 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
775/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

10. Lag om ändring av 45 kap. 26 a § i strafflagen

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
776/2005
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 10 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
777/2005
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
778/2005
Beslut

Godkänts

13. Lag om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen angående införande av äktenskapslagen

Stadfäst

23.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
779/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Fängelselag

2. Häktningslag

3. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

4. Lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

5. Lag om ändring av 14 § i folkhälsolagen

6. Lag om ändring av 37 § i lagen om verkställighet av böter

7. Lag om ändring av 5 b § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

8. Lag om ändring av 5 b § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

9. Lag om ändring av 9 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål

10. Lag om ändring av 45 kap. 26 a § i strafflagen

11. Lag om ändring av 10 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

12. Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

13. Lag om upphävande av 1 § 2 mom. i lagen angående införande av äktenskapslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Mohell

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2004 Avslutats PR 140/2004
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 10/2005 rd
Klart

16.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 4-8 och 10-13 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1-3 och 9 godkänns med ändringar och att åtgärdsmotion AM 80/ 2003 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.06.2005

Plenarprotokoll
PR 76/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.06.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2005 Avslutats PR 78/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2005 Avslutats PR 80/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar till 15 kap. 4 § 1 mom. 4 punkten och 17 § 3 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.07.2005

Andra samtidigt behandlade ärenden