RP 265/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordningsvakter och till vissa lagar som har samband med det

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

Stadfäst

02.02.2007

Ikraftträdande

01.03.2007

Författningssamlingen
104/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Stadfäst

02.02.2007

Ikraftträdande

01.03.2007

Författningssamlingen
105/2007
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 18 § i lagen om sammankomster

Stadfäst

02.02.2007

Ikraftträdande

01.03.2007

Författningssamlingen
106/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 10 § i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Stadfäst

02.02.2007

Ikraftträdande

01.03.2007

Författningssamlingen
107/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om ordningsvakter

2. Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

3. Lag om ändring av 18 § i lagen om sammankomster

4. Lag om ändring av 10 § i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Enhetschef Kerkelä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2004 Avslutats PR 140/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 22/2006 rd
Klart

17.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 4 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 och 3 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.2006

Plenarprotokoll
PR 117/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.11.2006 Avslutats PR 118/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.2006 Avslutats PR 121/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 28 § 1 mom. 2 punkten beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.01.2007

​​​​