RP 266/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av polislagen

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
525/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 och 5 a § i lagen om offentlighet vid rättegång

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
526/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 48 § i vägtrafiklagen

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
527/2005
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
528/2005
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
529/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
530/2005
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

7. Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

20.07.2005

Författningssamlingen
531/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av polislagen

2. Lag om ändring av 5 a § i lagen om offentlighet vid rättegång

3. Lag om ändring av 48 § i vägtrafiklagen

4. Lag om ändring i inkomstskattelagen

5. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

6. Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Suuripää

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2004 Avslutats PR 140/2004
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 10/2005 rd
Klart

08.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3, 4 och 6 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1, 2 och 5 godkänns med ändringar, att ett nytt lagförslag 7 godkänns i enlighet med LM 58/2005 rd, att AM 33/2005 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 11/2005 rd
Klart

14.04.2005

Lagutskottets utlåtande
LaUU 6/2005 rd
Klart

29.04.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.06.2005

Plenarprotokoll
PR 71/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.06.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.06.2005 Avbrutits PR 72/2005
15.06.2005 Avslutats PR 73/2005 5-11
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2005 Avbrutits PR 80/2005
22.06.2005 Avslutats PR 81/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om grundlagsutskottets konstitutionella anmärkningar till 32 c § 1 mom., 22 § 3 och 4 mom. och 36 § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.07.2005

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​