Riksdagsärenden RP 269/2004

RP 269/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning

Stadfäst

18.03.2005

Ikraftträdande

04.04.2007

Författningssamlingen
175/2005
Fördragsserien
29/2007
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Protokoll om privilegier och immuniteter för den Europeiska organisationen för kärnforskning

Förordningen träder i kraft

04.04.2007

Författningssamlingen
320/2007
Fördragsserien
30/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning

Internationella avtal i propositionen

1. Protokoll om privilegier och immuniteter för den Europeiska organisationen för kärnforskning

Lämnats till riksdagen

Datum

21.12.2004

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Ambassadrådet Halttunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005 2
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 3/2005 rd
Klart

16.02.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att Riksdagen godkänner det i Genève den 19 december 2003 ingångna protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.2005

Plenarprotokoll
PR 11/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.02.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.02.2005 Avslutats PR 12/2005 3
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.02.2005 Avslutats PR 13/2005 3
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.02.2005

​​​​​​​