RP 270/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av den allmänna säkerhetsöverenskommelsen mellan Finland och Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av samt ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information som hör till området för lagstiftningen

Stadfäst

29.04.2005

Ikraftträdande

01.08.2005

Författningssamlingen
271/2005
Fördragsserien
66/2005
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Allmän säkerhetsöverenskommelse mellan republiken Finlands regering och republiken Frankrikes regering om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information

Förordningen träder i kraft

01.08.2005

Författningssamlingen
507/2005
Fördragsserien
67/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i den allmänna säkerhetsöverenskommelsen med Frankrike om utbyte av samt ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information som hör till området för lagstiftningen

Internationella avtal i propositionen

1. Allmän säkerhetsöverenskommelse mellan republiken Finlands regering och republiken Frankrikes regering om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wallin

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som utrikesutskottet och försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 6/2005 rd
Klart

17.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner den i Helsingfors den 28 september 2004 ingångna allmänna säkerhetsöverenskommelsen mellan republiken Finland och republiken Frankrike om utbyte av och ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Utlåtanden

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 4/2005 rd
Klart

11.03.2005

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 3/2005 rd
Klart

03.03.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.03.2005

Plenarprotokoll
PR 28/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.03.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.03.2005 Avslutats PR 29/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.04.2005 Avslutats PR 32/2005
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.04.2005

​​​​