RP 271/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av de bestämmelser om behandling av brottmål i tingsrätten som ingår i lagen om rättegång i brottmål, rättegångsbalken och i vissa andra lagar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

31.03.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
243/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av rättegångsbalken

Stadfäst

31.03.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
244/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av förundersökningslagen

Stadfäst

31.03.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
245/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

Stadfäst

31.03.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
246/2006
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen

Stadfäst

31.03.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
247/2006
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

31.03.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
248/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av 3 § i militära rättegångslagen

Stadfäst

31.03.2006

Ikraftträdande

01.10.2006

Författningssamlingen
249/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

2. Lag om ändring av rättegångsbalken

3. Lag om ändring av förundersökningslagen

4. Lag om ändring av tvångsmedelslagen

5. Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen

6. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

7. Lag om ändring av 3 § i militära rättegångslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Välimaa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 1/2006 rd
Klart

10.02.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 4, 5 och 7 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1-3 och 6 godkänns med ändringar och att lagmotionerna LM 83/2003 rd, LM 69/2004 rd och LM 73/2005 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.02.2006

Plenarprotokoll
PR 7/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.02.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2006 Avslutats PR 8/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.02.2006 Avslutats PR 12/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.03.2006

Andra samtidigt behandlade ärenden