RP 273/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och lagen om statens pensionsfond

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

01.04.2005

Ikraftträdande

15.04.2005

Författningssamlingen
194/2005
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 7 a § i lagen om statens pensionsfond

Stadfäst

01.04.2005

Ikraftträdande

15.04.2005

Författningssamlingen
195/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

2. Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överinspektör Rask

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 1/2005 rd
Klart

08.02.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2005

Plenarprotokoll
PR 8/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.02.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2005 Avslutats PR 9/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2005 Avslutats PR 12/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.02.2005