Riksdagsärenden RP 273/2010

RP 273/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden samt till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

Stadfäst

11.03.2011

Ikraftträdande

31.03.2011

Författningssamlingen
219/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 171 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

11.03.2011

Ikraftträdande

31.03.2011

Författningssamlingen
220/2011
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 29 e och 29 g § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

11.03.2011

Ikraftträdande

31.03.2011

Författningssamlingen
221/2011
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

11.03.2011

Ikraftträdande

31.03.2011

Författningssamlingen
222/2011
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 83 d och 135 § i lagen om försäkringskassor

Stadfäst

11.03.2011

Ikraftträdande

31.03.2011

Författningssamlingen
223/2011
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

11.03.2011

Ikraftträdande

31.03.2011

Författningssamlingen
224/2011
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Stadfäst

11.03.2011

Ikraftträdande

31.03.2011

Författningssamlingen
225/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden

2. Lag om ändring av 171 § i lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av 29 e och 29 g § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

4. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

5. Lag om ändring av 83 d och 135 § i lagen om försäkringskassor

6. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

7. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Lämnats till riksdagen

Datum

26.11.2010

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Direktör Backman

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.11.2010 Avslutats PR 122/2010 9
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 50/2010 rd
Klart

27.01.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-7 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 6 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.01.2011

Plenarprotokoll
PR 146/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.2.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.02.2011 Avslutats PR 147/2010 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.02.2011 Avslutats PR 152/2010 8
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.02.2011