RP 275/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)

Stadfäst

11.03.2005

Ikraftträdande

01.12.2010

Författningssamlingen
152/2005
Fördragsserien
111/2010
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Ändringsinstrument till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)

Förordningen träder i kraft

01.12.2010

Författningssamlingen
1010/2010
Fördragsserien
112/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)

Internationella avtal i propositionen

1. Ändringsinstrument till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Ahola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 1/2005 rd
Klart

11.02.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i Köpenhamn den 17 december 2002 upprättade ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO) och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2005

Plenarprotokoll
PR 9/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.02.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2005 Avslutats PR 10/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.02.2005 Avslutats PR 13/2005
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.02.2005