RP 275/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen samt 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av livsmedelslagen

Stadfäst

24.06.2010

Ikraftträdande

01.09.2010

Författningssamlingen
643/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Stadfäst

24.06.2010

Ikraftträdande

01.09.2010

Författningssamlingen
644/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av livsmedelslagen

2. Lag om ändring av 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Haikonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.02.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.02.2010 Avslutats PR 5/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 11/2010 rd
Klart

02.06.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, lagförslag 1 i enlighet med propositionen men rubriken i 3 § och 21 a § med ändringar och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.06.2010

Plenarprotokoll
PR 60/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.6.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.06.2010 Avslutats PR 61/2010
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.06.2010 Avslutats PR 62/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.06.2010