Riksdagsärenden RP 276/2009

RP 276/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål, 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Stadfäst

24.06.2010

Ikraftträdande

01.08.2010

Författningssamlingen
653/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Stadfäst

24.06.2010

Ikraftträdande

01.08.2010

Författningssamlingen
654/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

24.06.2010

Ikraftträdande

01.08.2010

Författningssamlingen
655/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

2. Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

3. Lag om ändring av 7 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

29.12.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Medicinalrådet Hermanson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.02.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.02.2010 Avslutats PR 5/2010 8
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 13/2010 rd
Klart

01.06.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 och 3 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 9 § med ändringar, förkastar lagmotion 40/2009 rd och förkastar åtgärdsmotion AM 29/2009 rd.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 24/2010 rd
Klart

11.05.2010

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.06.2010

Plenarprotokoll
PR 59/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.06.2010 Avslutats PR 60/2010 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.06.2010 Avslutats PR 62/2010 18
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning och det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkning till 9 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.06.2010

Andra samtidigt behandlade ärenden