Riksdagsärenden RP 278/2014

RP 278/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
873/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
874/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
875/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
876/2015
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
877/2015
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
878/2015
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
879/2015
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
880/2015
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
881/2015
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
882/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
883/2015
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 8 och 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
884/2015
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 7 och 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
885/2015
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
886/2015
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 13 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
887/2015
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 9 och 12 § i lagen om handikappförmåner

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
888/2015
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 9 § i lagen om garantipension

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
889/2015
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 2 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Stadfäst

07.08.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
890/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

2. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

4. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

5. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

6. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

7. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

8. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

9. Lag om ändring av folkpensionslagen

10. Lag om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

11. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

12. Lag om ändring av 8 och 14 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

13. Lag om ändring av 7 och 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

14. Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

15. Lag om ändring av 13 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

16. Lag om ändring av 9 och 12 § i lagen om handikappförmåner

17. Lag om ändring av 9 § i lagen om garantipension

18. Lag om ändring av 2 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Lämnats till riksdagen

Datum

27.11.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Muinonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.12.2014 Avslutats PR 122/2014 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 50/2014 rd
Klart

18.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-9, 11 och 13-18 utan ändringar och godkänner lagförslag 1, 10 och 12 med ändringar.

Utlåtanden

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 47/2014 rd
Klart

22.01.2015

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 17/2014 rd
Klart

30.01.2015

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.02.2015

Plenarprotokoll
PR 158/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.2.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.02.2015 Avslutats PR 159/2014 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.02.2015 Avförts PR 162/2014 7
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014 19
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.06.2015