Riksdagsärenden RP 279/2014

RP 279/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
315/2015
Beslut

Godkänts

2. Lag om temporär ändring av 168 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

31.03.2015

Författningssamlingen
316/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
317/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
318/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
319/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
320/2015
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 125 och 128 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
321/2015
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
322/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

9. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2017

Författningssamlingen
323/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar

2. Lag om temporär ändring av 168 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

4. Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

5. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

6. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

7. Lag om ändring av 125 och 128 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

8. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

9. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Lämnats till riksdagen

Datum

27.11.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Övermatematiker Kuusela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

28.11.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
02.12.2014 Avslutats PR 122/2014 7
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 46/2014 rd
Klart

12.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2, 3, 6, 7 och 9 utan ändringar och godkänner lagförslag 1, 4, 5 och 8 med ändringar.

Utlåtanden

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 47/2014 rd
Klart

13.01.2015

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.02.2015

Plenarprotokoll
PR 154/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.02.2015 Avslutats PR 155/2014 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.02.2015 Avförts PR 158/2014 8
24.02.2015 Avslutats PR 159/2014 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.03.2015