RP 282/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag

Stadfäst

04.03.2005

Ikraftträdande

09.03.2005

Författningssamlingen
129/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 7 kap. 6 och 8 § i lagen om aktiebolag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Astola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2005 Avslutats PR 5/2005
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 2/2005 rd
Klart

16.02.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i propositionen godkänns utan ändringar och att lagförslaget i lagmotion LM 130/2004 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.2005

Plenarprotokoll
PR 11/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.02.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2005 Avslutats PR 12/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.02.2005 Avslutats PR 13/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.02.2005

Referenser till EU-dokument

Andra samtidigt behandlade ärenden