RP 284/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll

Stadfäst

10.04.2015

Författningssamlingen
373/2015
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

Stadfäst

10.04.2015

Författningssamlingen
374/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beslut

Godkänts

Beslut

Godkänts

2. Fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll

2. Lag om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

2. Fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kosonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2014 Avslutats PR 127/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 51/2014 rd
Klart

25.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner konventionen och det fakultativa protokollet till konventionen, godkänner lagförslag 1 utan ändringar, godkänner lagförslag 2 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.02.2015

Plenarprotokoll
PR 160/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.02.2015 Avslutats PR 161/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014
Beslut

Riksdagen godkände konventionen och det fakultativa protokollet till konventionen. Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.04.2015

​​​​