Riksdagsärenden RP 286/2010

RP 286/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till reformering av lagstiftningen om åklagarväsendet

Beslut

1. Lag om åklagarväsendet

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
439/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av rättegångsbalken

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
440/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
441/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 14 § i lagen om stiftelser

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
442/2011
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 11 § i lagen om advokater

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
443/2011
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 1 § i lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
444/2011
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 22 § i firmalagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
445/2011
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 4 och 23 § i militära rättegångslagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
446/2011
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 19 § i militära disciplinlagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
447/2011
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 19 § i lagen om näringsförbud

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
448/2011
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
449/2011
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 8 § i lagen om försvarstillstånd

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
450/2011
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 6 § i tingsrättslagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
451/2011
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
452/2011
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 4 § i straffregisterlagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
453/2011
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 20 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
454/2011
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
455/2011
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 94 § i lagen om förmyndarverksamhet

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
456/2011
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 41 § i personuppgiftslagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
457/2011
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 6 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
458/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

21. Lag om ändring av 11 § i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
459/2011
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 17 och 18 § i rättshjälpslagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
460/2011
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 16 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
461/2011
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
462/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

25. Lag om ändring av 18 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
463/2011
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 48 § i lagen om intressebevakningsfullmakt

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
464/2011
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 8 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
465/2011
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 3 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
466/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

29. Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot

Stadfäst

13.05.2011

Författningssamlingen
467/2011
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av 9 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
468/2011
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Beslut

Förkastats

32. Lag om ändring av 39 § i lagen om pantlåneinrättningar

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
469/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

33. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
470/2011
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av 148 § i lagen om placeringsfonder

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
471/2011
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av 37 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
472/2011
Beslut

Godkänts

36. Lag om ändring av 112 § i lagen om fiske

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
473/2011
Beslut

Godkänts

37. Lag om ändring av 82 § i jaktlagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
474/2011
Beslut

Godkänts

38. Lag om ändring av 31 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
475/2011
Beslut

Godkänts

39. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
476/2011
Beslut

Godkänts

40. Lag om ändring av 10 § i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt

Beslut

Godkänts

41. Lag om ändring av 17 § i lagen om medling i arbetstvister

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
477/2011
Beslut

Godkänts

42. Lag om ändring av 57 och 62 § i patentlagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
478/2011
Beslut

Godkänts

43. Lag om ändring av 3 § i lagen om patentombud

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
479/2011
Beslut

Godkänts

44. Lag om ändring av 33 § i lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
480/2011
Beslut

Godkänts

45. Lag om ändring av 11 kap. 5 § i konsumentskyddslagen

Beslut

Förkastats

46. Lag om ändring av 11 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
481/2011
Beslut

Godkänts

47. Lag om ändring av 14 § i lagen om studieledighet

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
482/2011
Beslut

Godkänts

48. Lag om ändring av 74 § i kärnenergilagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
483/2011
Beslut

Godkänts

49. Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om nyttighetsmodellrätt

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
484/2011
Beslut

Godkänts

50. Lag om ändring av 78 och 86 § i civiltjänstlagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
485/2011
Beslut

Godkänts

51. Lag om ändring av 30 § i lagen om barndagvård

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
486/2011
Beslut

Godkänts

52. Lag om ändring av 17 och 31 b § i tobakslagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
487/2011
Beslut

Godkänts

53. Lag om ändring av 14 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
488/2011
Beslut

Godkänts

54. Lag om ändring av 64 § i strålskyddslagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
489/2011
Beslut

Godkänts

55. Lag om ändring av 76 § i lagen om utländska försäkringsbolag

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
490/2011
Beslut

Godkänts

56. Lag om ändring av 29 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
491/2011
Beslut

Godkänts

57. Lag om ändring av 50 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
492/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

58. Lag om ändring av 212 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
493/2011
Beslut

Godkänts

59. Lag om ändring av 27 § i terrängtrafiklagen

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

17.05.2011

Författningssamlingen
494/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om åklagarväsendet

2. Lag om ändring av rättegångsbalken

3. Lag om ändring av strafflagen

4. Lag om ändring av lagen om stiftelser

5. Lag om ändring av 11 § i lagen om advokater

6. Lag om ändring av lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar

7. Lag om ändring av 22 § i firmalagen

8. Lag om ändring av 4 och 23 § i militära rättegångslagen

9. Lag om ändring av 19 § i militära disciplinlagen

10. Lag om ändring av 19 § i lagen om näringsförbud

11. Lag om ändring av 6 § i lagen om stämningsmän

12. Lag om ändring av 8 § i lagen om försvarstillstånd

13. Lag om ändring av 6 § i tingsrättslagen

14. Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer

15. Lag om ändring av 4 § i straffregisterlagen

16. Lag om ändring av 20 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

17. Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål

18. Lag om ändring av 94 § i lagen om förmyndarverksamhet

19. Lag om ändring av 41 § i personuppgiftslagen

20. Lag om ändring av 6 och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

21. Lag om ändring av 11 § i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden

22. Lag om ändring av 17 och 18 § i rättshjälpslagen

23. Lag om ändring av 16 § i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster

24. Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter

25. Lag om ändring av 18 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation

26. Lag om ändring av 48 § i lagen om intressebevakningsfullmakt

27. Lag om ändring av 8 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

28. Lag om ändring av lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust

29. Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot

30. Lag om ändring av 9 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik

31. Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

32. Lag om ändring av 39 § i lagen om pantlåneinrättningar

33. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

34. Lag om ändring av 148 § i lagen om placeringsfonder

35. Lag om ändring av 37 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

36. Lag om ändring av 112 § i lagen om fiske

37. Lag om ändring av 82 § i jaktlagen

38. Lag om ändring av 31 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial

39. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

40. Lag om ändring av 10 § i lagen om försök med alkolåsövervakad körrätt

41. Lag om ändring av 17 § i lagen om medling i arbetstvister

42. Lag om ändring av 57 och 62 § i patentlagen

43. Lag om ändring av 3 § i lagen om patentombud

44. Lag om ändring av 33 § i lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande

45. Lag om ändring av 11 kap. 5 § i konsumentskyddslagen

46. Lag om ändring av 11 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

47. Lag om ändring av 14 § i lagen om studieledighet

48. Lag om ändring av 74 § i kärnenergilagen

49. Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om nyttighetsmodellrätt

50. Lag om ändring av 78 och 86 § i civiltjänstlagen

51. Lag om ändring av 30 § i lagen om barndagvård

52. Lag om ändring av 17 och 31 b § i tobakslagen

53. Lag om ändring av 14 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

54. Lag om ändring av 64 § i strålskyddslagen

55. Lag om ändring av 76 § i lagen om utländska försäkringsbolag

56. Lag om ändring av 29 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

57. Lag om ändring av 50 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

58. Lag om ändring av 212 § i lagen om sjömanspensioner

59. Lag om ändring av 27 § i terrängtrafiklagen

Lämnats till riksdagen

Datum

03.12.2010

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Martikainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.12.2010 Avslutats PR 126/2010 45
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 34/2010 rd
Klart

04.02.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 4-19, 21-23, 25-27, 29-30, 33-44, 46-56, 58 och 59 utan ändringar, godkänner lagförslag 1-3, 20, 24, 28, 32 och 57 med ändringar och förkastar lagförslag 31 ja 45.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.02.2011

Plenarprotokoll
PR 151/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.02.2011 Avslutats PR 153/2010 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1-30, 32-44 och 46-59 enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 31 och 45 förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.02.2011 Avslutats PR 155/2010 11
Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1-30, 32-44 och 46-59 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 31 och 45 förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.04.2011

​​​​​​​