RP 294/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket och av 6 § i lagen om offentlig upphandling

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
499/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlig upphandling

Stadfäst

13.05.2011

Ikraftträdande

01.11.2011

Författningssamlingen
500/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket

2. Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlig upphandling

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Pessa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2010 Avslutats PR 127/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 36/2010 rd
Klart

08.03.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 med ändringar och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.03.2011

Plenarprotokoll
PR 168/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2011 Avslutats PR 169/2010
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.03.2011 Avslutats PR 171/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella invändningar mot dess 40 a § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.04.2011