RP 3/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhetskontroller vid domstolar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om säkerhetskontroller vid domstolar

Stadfäst

03.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1121/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om säkerhetskontroller vid domstolar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.05.1999 Avslutats PR 17/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 6/1999 rd
Klart

29.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med propositionen men att 1 och 5 § ändras.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.11.1999

Plenarprotokoll
PR 86/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.1999 Avslutats PR 89/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i den ordning 66 § riksdagsordningen bestämmer.

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.11.1999

​​​​