Riksdagsärenden RP 3/2012

RP 3/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av arbetsavtalslagen och av vissa lagar som har samband med dem

Beslut

1. Lag om ändring av utlänningslagen

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.08.2012

Författningssamlingen
449/2012
Beslut

Godkänts

2. Lag om upphävande av 60 § 2 mom. i en lag om ändring av utlänningslagen

Ikraftträdande

01.08.2012

Författningssamlingen
450/2012
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.08.2012

Författningssamlingen
451/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om utstationerade arbetstagare

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.08.2012

Författningssamlingen
452/2012
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

20.07.2012

Ikraftträdande

01.08.2012

Författningssamlingen
453/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av utlänningslagen

2. Lag om upphävande av 60 § 2 mom. i en lag om ändring av utlänningslagen

3. Lag om ändring av arbetsavtalslagen

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om utstationerade arbetstagare

5. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Lämnats till riksdagen

Datum

09.02.2012

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Mikkola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.02.2012

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.02.2012 Avslutats PR 6/2012 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 14/2012 rd
Klart

14.06.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2, 4 och 5 utan ändringar och godkänner lagförslag 3 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 9/2012 rd
Klart

26.04.2012

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 9/2012 rd
Klart

16.05.2012

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.06.2012

Plenarprotokoll
PR 67/2012 rd
Beslut

På grund av ärendets brådskande natur bordlade riksdagen betänkandet till andra plenum i dag 14.6.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.06.2012 Avslutats PR 68/2012 1
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.06.2012 Avslutats PR 69/2012 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 3 bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot dess 11 a kap 4 § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.06.2012

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​