Riksdagsärenden RP 300/2010

RP 300/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kärnenergilagen

Beslut

1. Lag om ändring av kärnenergilagen

Stadfäst

25.03.2011

Ikraftträdande

01.06.2011

Författningssamlingen
269/2011
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av kärnenergilagen

Lämnats till riksdagen

Datum

03.12.2010

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Melkas

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.12.2010 Avslutats PR 127/2010 22
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 38/2010 rd
Klart

20.01.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.01.2011

Plenarprotokoll
PR 142/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.1.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.01.2011 Avslutats PR 144/2010 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.02.2011 Avslutats PR 147/2010 17
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.02.2011

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​