RP 305/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 25 i och 47 § i upphovsrättslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av upphovsrättslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
608/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 25 i och 47 § i upphovsrättslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Direktör Waldén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2014 Avslutats PR 127/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 27/2014 rd
Klart

03.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

25

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning bara om utskottets konstitutionella invändningar mot 25 i § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.05.2015

​​​​