RP 307/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och av 46 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Stadfäst

04.09.2015

Ikraftträdande

01.08.2016

Författningssamlingen
1111/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 46 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Stadfäst

04.09.2015

Ikraftträdande

01.08.2016

Författningssamlingen
1112/2015
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

3. Lag om ändring av 26 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Stadfäst

04.09.2015

Ikraftträdande

01.08.2016

Författningssamlingen
1113/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

2. Lag om ändring av 46 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Korhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 25/2014 rd
Klart

27.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men ingressen, 8 a § och ikraftträdandebestämmelsen med ändringar och godkänner ett nytt lagförslag 3.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen och i det nya lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen och det nya lagförslaget i betänkandet utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.06.2015

​​​​