Riksdagsärenden RP 321/2014

RP 321/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om sjömanspensioner och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
296/2015
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
297/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 11 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
298/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 97 § i inkomstskattelagen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
299/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

2. Lag om ändring av lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

3. Lag om ändring av 11 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

4. Lag om ändring av 97 § i inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Datum

04.12.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Direktör Backman

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014 23
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 40/2014 rd
Klart

22.01.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.01.2015

Plenarprotokoll
PR 142/2014 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 27.1.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.01.2015 Avslutats PR 143/2014 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.01.2015 Avslutats PR 146/2014 5
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.02.2015