Riksdagsärenden RP 324/2014

RP 324/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården samt till vissa lagar som hänför sig till den

Beslut

Beslut

Förfallit

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Förfallit

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ordnandet av social- och hälsovården

2. Lag om införande av lagen om ordnandet av social- och hälsovården

3. Lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

4. Lag om upphävande av vissa bestämmelser som lämnats i kraft i den upphävda socialvårdslagen

5. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i folkhälsolagen

6. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om specialiserad sjukvård

7. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen

8. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården

Lämnats till riksdagen

Datum

04.12.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagutskottet, finansutskottet, förvaltningsutkottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Finansutskottet, förvaltningsutkottet och ekonomiutskottet ska lämna sina utlåtanden senast 17.2.2015.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 67/2014 rd
Klart

19.02.2015

Finansutskottets utlåtande
FiUU 10/2014 rd
Klart

17.02.2015

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 35/2014 rd
Klart

20.02.2015

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 53/2014 rd
Klart

17.02.2015

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 75/2014 rd
Klart

05.03.2015

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

se utlåtandena