Riksdagsärenden RP 328/1993

RP 328/1993 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsregisterlagen

Beslut

1) Lag om ändring av fastighetsregisterlagen

Stadfäst

30.03.1994

Ikraftträdande

01.06.1994

Författningssamlingen
244/1994
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av fastighetsregisterlagen

Lämnats till riksdagen

Datum

04.02.1994

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Lantmäterirådet Vajavaara

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

28

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.02.1994 Avslutats PR 4/1994 117

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 2/1994 rd
Klart

22.02.1994

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.02.1994

Plenarprotokoll
PR 9/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.03.1994 Avslutats PR 12/1994 235

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.03.1994 Avslutats PR 13/1994 242
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.03.1994 Avslutats PR 15/1994 270

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.03.1994

​​​​​​​