RP 34/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av polislagen

Stadfäst

19.01.2001

Ikraftträdande

01.03.2001

Författningssamlingen
21/2001
Beslut

Godkänts med ändringar

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

2. Lag om ändring av 5 a kap. 3 § och 6 kap. tvångsmedelslagen

Stadfäst

19.01.2001

Ikraftträdande

01.03.2001

Författningssamlingen
22/2001
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av polislagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Polisöverinspektör Vuorio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.09.1999 Avslutats PR 42/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 17/2000 rd
Klart

22.11.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första lagförslaget godkänns med ändringar, att ett nytt andra lagförslag godkänns, att lagmotion LM 64/1999 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 5/1999 rd
Klart

12.10.1999

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande åsikt

Lagutskottets utlåtande
LaUU 7/2000 rd
Klart

07.06.2000

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.11.2000

Plenarprotokoll
PR 143/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.11.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2000 Avbrutits PR 145/2000
24.11.2000 Avslutats PR 146/2000 1
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.11.2000 Avbrutits PR 147/2000
29.11.2000 Avslutats PR 148/2000 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagsutskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i den ordning 66 § riksdagsordningen bestämmer förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkningar om 10 a §, nya 3 mom. i 22 §, 31 § 1 och 3 mom., andra meningen i 31 a § 1 mom. samt 52 § 1 mom. beaktas på lämpligt sätt och att det ges garantier för att 44 § polislagen inte kommer att utgöra hinder för en rättvis rättegång (RF 16 § 2 mom.)

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.11.2000

Referenser till EU-dokument

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​