Riksdagsärenden RP 34/2010

RP 34/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och till lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghets-systemen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
352/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
353/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
354/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
355/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
356/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
357/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av folkpensionslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
358/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
359/2010
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
360/2010
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

14.05.2010

Ikraftträdande

19.05.2010

Författningssamlingen
361/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghets-systemen

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

3. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

4. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

5. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

6. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

7. Lag om ändring av folkpensionslagen

8. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

9. Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

10. Lag om ändring av lagen utkomstskydd för arbetslösa

Lämnats till riksdagen

Datum

30.03.2010

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Mäkiranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.04.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
06.04.2010 Avslutats PR 32/2010 9
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 8/2010 rd
Klart

27.04.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 8-10 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 2 § i den finska lagen och ikraftträdandebestämmelsen med ändringar och godkänner lagförslag 2-7 enligt propositionen men ikraftträdelsebestämmelsen med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.04.2010

Plenarprotokoll
PR 44/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.4.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.04.2010 Avslutats PR 45/2010 6
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.05.2010 Avslutats PR 46/2010 6
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.05.2010