RP 343/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas skyldighet att ordna vissa hälso- och sjukvårdstjänster för vissa utlänningar och till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Beslut

Beslut

Förfallit

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Förfallit

Lagförslag i propositionen

1. Lag om kommunernas skyldighet att ordna vissa hälso- och sjukvårdstjänster för vissa utlänningar

2. Lag om ändring av 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Koskela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.12.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.01.2015 Bordlagts PR 135/2014
27.01.2015 Avförts PR 143/2014
28.01.2015 Avslutats PR 144/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 55/2014 rd
Klart

06.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar, godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 1 § med ändringar och förkastar åtgärdsmotion AM 12/2012 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 73/2014 rd
Klart

27.02.2015

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 38/2014 rd
Klart

05.03.2015

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.03.2015

Plenarprotokoll
PR 166/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.03.2015 Bordlagts PR 167/2014
13.03.2015 Avförts PR 173/2014
13.03.2015 Avslutats PR 174/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​