RP 351/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
639/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i tullagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
640/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 10 kap. 56 och 57 § i tvångsmedelslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
641/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
642/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 16 i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
643/2015
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
644/2015
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
645/2015
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
646/2015
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
647/2015
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
648/2015
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
649/2015
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
650/2015
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
651/2015
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
652/2015
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 91 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
653/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen

2. Lag om upphävande av vissa bestämmelser i tullagen

3. Lag om ändring av 10 kap. 56 och 57 § i tvångsmedelslagen

4. Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet

5. Lag om ändring av 16 i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

6. Lag om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns

7. Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

8. Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen

9. Lag om ändring av 6 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol

10. Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust

11. Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet

12. Lag om ändring av 17 § i lagen om fordonstrafikregistret

13. Lag om ändring av 17 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet

14. Lag om ändring av 46 g § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

15. Lag om ändring av 91 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Lumme

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.01.2015

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.01.2015 Avslutats PR 139/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 54/2014 rd
Klart

03.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2, 3 och 5-15 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 och 4 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.05.2015

Referenser till EU-dokument

​​​​