RP 354/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildade personer inom socialvården och lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.03.2016

Författningssamlingen
817/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Stadfäst

26.06.2015

Ikraftträdande

01.03.2016

Författningssamlingen
818/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården

2. Lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Mustonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.01.2015

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.01.2015 Avslutats PR 139/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 52/2014 rd
Klart

05.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen med ändringar och förkastar åtgärdsmotion AM 41/2012 rd.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.03.2015

Plenarprotokoll
PR 166/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.03.2015 Avslutats PR 167/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.03.2015 Avslutats PR 172/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.06.2015

Andra samtidigt behandlade ärenden