RP 355/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och

Stadfäst

24.04.2015

Författningssamlingen
535/2015
Beslut

Godkänts

deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Stadfäst

24.04.2015

Författningssamlingen
536/2015
Beslut

Godkänts

2. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och

Stadfäst

24.04.2015

Författningssamlingen
537/2015
Beslut

Godkänts

deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

3. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och

deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Genomförande av internationella avtal

1. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Beslut

Godkänts

Beslut

Godkänts

2. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Beslut

Godkänts

3. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och

deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

2. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och

deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

3. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och

deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Internationella avtal i propositionen

1. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

2. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

3. Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Avdelningschef Hakala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.01.2015

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.01.2015 Avslutats PR 143/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 23/2014 rd
Klart

26.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner avtalen enligt regeringens proposition till den del de hör till Finlands behörighet godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.02.2015

Plenarprotokoll
PR 162/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
Beslut

Riksdagen godkände avtalen/ överenskommelserna/ konventionerna/ fördragen. Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.03.2015

​​​​