RP 366/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och avtalet som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring

Stadfäst

26.06.2015

Författningssamlingen
822/2015
Beslut

Godkänts

2. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring

Stadfäst

26.06.2015

Författningssamlingen
823/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Genomförande av internationella avtal

1. Ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

Beslut

Godkänts

Beslut

Godkänts

2. Anmälan enligt artikel 4.2 i protokollet om villkoren i överenskommelsen om bördefördelning mellan EU, dess medlemsstater och Island

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring

2. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring

Internationella avtal i propositionen

1. Ändringar av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

2. Anmälan enligt artikel 4.2 i protokollet om villkoren i överenskommelsen om bördefördelning mellan EU, dess medlemsstater och Island

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Kuokkanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.02.2015

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2015 Avslutats PR 155/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 23/2014 rd
Klart

27.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner de ändringar i Kyotoprotokollet som avses i propositionen samt avtalet mellan Europeiska unionen, dess medlemsstater och Island till den del de hör till Finlands behörighet, godkänner att en anmälan lämnas enligt propositionen, godkänner lagförslag 1 utan ändringar och godkänner lagförslag 2 enligt propositionen men 1 § med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avbrutits PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

27

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.03.2015 Avslutats PR 173/2014 54
Beslut

Riksdagen godkände ändringarna i protokollet, avtalet och att en anmälan lämnas samt lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behanlingen av ändringarna i protokollet, avtalet och lämnandet av en anmälan och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.04.2015

​​​​