RP 37/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
989/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
990/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 13 § patientskadelagen

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
991/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 25 § lagen om miljöskadeförsäkring

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
992/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

2. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

3. Lag om ändring av 13 § patientskadelagen

4. Lag om ändring av 25 § lagen om miljöskadeförsäkring

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Inha

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.1999 Avslutats PR 44/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 6/1999 rd
Klart

29.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-4 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.09.1999

Plenarprotokoll
PR 62/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 1.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.10.1999 Avslutats PR 63/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.1999 Avslutats PR 64/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.10.1999 Avslutats PR 68/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.10.1999

​​​​