Riksdagsärenden RP 38/2004

RP 38/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort och om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen

Beslut

1. Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.08.2004

Författningssamlingen
629/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen

Stadfäst

09.07.2004

Ikraftträdande

01.08.2004

Författningssamlingen
630/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

2. Lag om ändring av 2 § lagen om Fordonsförvaltningscentralen

Lämnats till riksdagen

Datum

02.04.2004

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Hörkkö

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.04.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
13.04.2004 Avslutats PR 38/2004 7
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 10/2004 rd
Klart

06.05.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 11/2004 rd
Klart

28.04.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.05.2004

Plenarprotokoll
PR 55/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.05.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.05.2004 Avslutats PR 56/2004 12
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.05.2004 Avslutats PR 60/2004 3
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.06.2004

Referenser till EU-dokument