RP 39/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

29.05.2009

Ikraftträdande

01.06.2009

Författningssamlingen
344/2009
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

29.05.2009

Ikraftträdande

01.06.2009

Författningssamlingen
345/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Överinspektör Meling

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.03.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.04.2009 Avslutats PR 34/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 11/2009 rd
Klart

06.05.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 godkänns med ändringar och att lagmotion LM 11/2008 rd förkastas.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.05.2009

Plenarprotokoll
PR 48/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.5.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.05.2009 Avslutats PR 49/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.05.2009 Avslutats PR 51/2009
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.05.2009

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​