Riksdagsärenden RP 39/2014

RP 39/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kreditinstitutslag och vissa lagar i samband med den

Beslut

1. Kreditinstitutslag

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
610/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
611/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
612/2014
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
613/2014
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av sparbankslagen

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
614/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
615/2014
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
616/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om ändring av 1 och 16 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
617/2014
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
618/2014
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 26 § i lagen om Finlands Bank

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
619/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

11. Lag om ändring av lagen om hypoteksbanksverksamhet

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
620/2014
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 1 och 26 § i lagen om hypoteksföreningar

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
621/2014
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
622/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

14. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
623/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

15. Lag om ändring av 1 kap. 2 § och 2 kap. 12 § i lagen om handel med finansiella instrument

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
624/2014
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 2 kap. 18 § och 8 kap. 4 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
625/2014
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
626/2014
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
627/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

19. Lag om ändring av 26 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
628/2014
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 5 och 12 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
629/2014
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 10 § i lagen om borgen och tredjemanspant

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
630/2014
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 37 § i betaltjänstlagen

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
631/2014
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
632/2014
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
633/2014
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
634/2014
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 22 § i konkurrenslagen

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
635/2014
Beslut

Godkänts

27. Lag om ändring av 33 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
636/2014
Beslut

Godkänts

28. Lag om ändring av 6 § i lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
637/2014
Beslut

Godkänts

29. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
638/2014
Beslut

Godkänts

30. Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
639/2014
Beslut

Godkänts

31. Lag om ändring av 28 § i lagen om penninginsamlingar

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
640/2014
Beslut

Godkänts

32. Lag om ändring av 52 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
641/2014
Beslut

Godkänts

33. Lag om ändring av 205 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
642/2014
Beslut

Godkänts

34. Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
643/2014
Beslut

Godkänts

35. Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
644/2014
Beslut

Godkänts

36. Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
645/2014
Beslut

Godkänts

37. Lag om ändring av 13 a § i mervärdesskattelagen

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
646/2014
Beslut

Godkänts

38. Lag om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
647/2014
Beslut

Godkänts

39. Lag om ändring av 18 e § i lagen om fastighetsfonder

Stadfäst

08.08.2014

Ikraftträdande

15.08.2014

Författningssamlingen
648/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Kreditinstitutslag

2. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

3. Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut

4. Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

5. Lag om ändring av sparbankslagen

6. Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

7. Lag om ändring av lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker

8. Lag om ändring av 1 och 16 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet

9. Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

10. Lag om ändring av 26 § i lagen om Finlands Bank

11. Lag om ändring av lagen om hypoteksbanksverksamhet

12. Lag om ändring av 1 och 26 § i lagen om hypoteksföreningar

13. Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

14. Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

15. Lag om ändring av 1 kap. 2 § och 2 kap. 12 § i lagen om handel med finansiella instrument

16. Lag om ändring av 2 kap. 18 § och 8 kap. 4 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet

17. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

18. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

19. Lag om ändring av 26 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen

20. Lag om ändring av 5 och 12 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

21. Lag om ändring av 10 § i lagen om borgen och tredjemanspant

22. Lag om ändring av 37 § i betaltjänstlagen

23. Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

24. Lag om ändring av 14 § i handelsregisterlagen

25. Lag om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar

26. Lag om ändring av 22 § i konkurrenslagen

27. Lag om ändring av 33 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

28. Lag om ändring av 6 § i lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab

29. Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

30. Lag om ändring av lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

31. Lag om ändring av 28 § i lagen om penninginsamlingar

32. Lag om ändring av 52 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

33. Lag om ändring av 205 § i lagen om sjömanspensioner

34. Lag om ändring av 124 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

35. Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

36. Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

37. Lag om ändring av 13 a § i mervärdesskattelagen

38. Lag om ändring av 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

39. Lag om ändring av 18 e § i lagen om fastighetsfonder

Lämnats till riksdagen

Datum

17.04.2014

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Kuusinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.04.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
24.04.2014 Avslutats PR 43/2014 3
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 6/2014 rd
Klart

03.06.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15-17 och 19-39 utan ändringar och godkänner lagförslag 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14 och 18 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.06.2014

Plenarprotokoll
PR 63/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.06.2014 Avslutats PR 64/2014 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.06.2014 Avslutats PR 67/2014 26
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.06.2014