RP 4/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner, lagen om kommunala pensioner, lagen om statskontoret och vissa andra lagar som har samband med dem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
468/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
469/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
470/2010
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
471/2010
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 4 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
472/2010
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

6. Lag om ändring av 5 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Stadfäst

04.06.2010

Ikraftträdande

01.01.2011

Författningssamlingen
473/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

2. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

3. Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

4. Lag om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän

5. Lag om ändring av 4 § i lagen om familjepension efter riksdagsmän

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Arbetsmarknadsjurist Isomäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.02.2010

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2010 Avslutats PR 9/2010
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 4/2010 rd
Klart

18.03.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 4 och 5 utan ändringar, godkänner lagförslag 1-3 med ändringar och godkänner ett nytt lagförslag 6.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.03.2010

Plenarprotokoll
PR 28/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.03.2010 Avslutats PR 29/2010
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.04.2010 Avslutats PR 32/2010
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.05.2010

​​​​