RP 42/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

23.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
723/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Stadfäst

23.08.2002

Ikraftträdande

01.10.2002

Författningssamlingen
724/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

2. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Aulanko

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.04.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.04.2002 Avslutats PR 35/2002
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 13/2002 rd
Klart

04.06.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.06.2002

Plenarprotokoll
PR 74/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.06.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.06.2002 Avslutats PR 76/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.06.2002 Avslutats PR 83/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men det första lagförslaget bara om utskottets konstitutionella anmärkningar om 30 c § 3 mom., 30 d § 5 mom., 45 § 1 mom. och 64 a § 1 mom. 1 och 2 punkten samt bestämmelserna om Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund och ersättningsnämnden för olycksfallsärenden med anledning av 124 § i grundlagen blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.07.2002