RP 42/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

05.10.2012

Ikraftträdande

10.10.2012

Författningssamlingen
542/2012
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Päivänsalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.05.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.05.2012 Avslutats PR 52/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 7/2012 rd
Klart

19.06.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.09.2012

Plenarprotokoll
PR 74/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.9.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.09.2012 Avslutats PR 75/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.09.2012 Avbrutits PR 77/2012
12.09.2012 Avslutats PR 78/2012 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Grundlagutskottet anser att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, om utskottets konstitutionella invändningar mot 21 e § och 22 § 1 mom. 4 punkten beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.09.2012

​​​​