Riksdagsärenden RP 45/2005

RP 45/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om pension för arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om pension för arbetstagare

Stadfäst

19.05.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
395/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

19.05.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
396/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om Pensionsskyddscentralen

Stadfäst

19.05.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
397/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

4. Lag om ändring av 7 § i lagen om pension för arbetstagare

Beslut

Förkastats

5. Lag om ändring av 29 kap. i strafflagen

Stadfäst

19.05.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
398/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om pension för arbetstagare

2. Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om Pensionsskyddscentralen

4. Lag om ändring av 7 § i lagen om pension för arbetstagare

5. Lag om ändring av strafflagen

Lämnats till riksdagen

Datum

21.04.2005

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Haikarainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.04.2005

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.04.2005 Avslutats PR 45/2005 12
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 5/2006 rd
Klart

02.03.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 4 förkastas, att lagförslag 1-3 och 5 godkänns med ändringar och att lagmotionerna LM 31/2003 rd, LM 24/2004 rd, LM 66/2004 rd, LM 127/2004 rd och LM 31/2005 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 30/2005 rd
Klart

06.10.2005

Lagutskottets utlåtande
LaUU 19/2005 rd
Klart

26.10.2005

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 6/2005 rd
Klart

17.06.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.03.2006

Plenarprotokoll
PR 19/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 08.03.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.03.2006 Avbrutits PR 20/2006 5
10.03.2006 Avslutats PR 22/2006 1 1, 2
Beslut

Lagförslagen 1 - 3 och 5 godkändes och det fjärde lagförslaget förkastades i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.03.2006 Avbrutits PR 23/2006 6
15.03.2006 Avslutats PR 24/2006 2 1
Beslut

Riksdagen godkände de i första behandlingen beslutade lagförslagen 1 - 3 och 5 och vidhöll sitt beslut från första behandlingen att det fjärde lagförslaget förkastas.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 och 2 bara om utskottets konstitutionella anmärkningar mot 198 § 1 punkten, 199 § 1 mom. och 218 § i lagförslag 1 och 19 § i lagförslag 2 blir behörigen beaktade.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.04.2006