RP 46/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om överlåtelseskatt, inkomstskattelagen samt lagen om beskattningsförfarande

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 15 och 22 § lagen om överlåtelseskatt

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
979/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 45 och 50 § inkomstskattelagen

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
980/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av 15 § lagen om beskattningsförfarande

Stadfäst

29.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
981/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 15 och 22 § lagen om överlåtelseskatt

2. Lag om ändring av 45 och 50 § inkomstskattelagen

3. Lag om ändring av 15 § lagen om beskattningsförfarande

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Vanhanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.1999 Avslutats PR 51/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 7/1999 rd
Klart

01.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första och tredje lagförslaget godkänns utan ändringar att det andra lagförslaget annars godkänns enligt propositionen utom att 45 § 3 mom. ändras.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.10.1999

Plenarprotokoll
PR 64/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 6.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.1999 Avslutats PR 65/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.10.1999

​​​​