RP 47/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer och av värdepappersmarknadslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
969/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
970/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
971/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
972/1999
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 51 kap. 6 § strafflagen

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
973/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

2. Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

3. Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

4. Lag om ändring av 2 § lagen om finansinspektionen

5. Lag om ändring av 51 kap. 6 § strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Anttinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.1999 Avslutats PR 51/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 5/1999 rd
Klart

24.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.09.1999

Plenarprotokoll
PR 60/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.9.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.09.1999 Avslutats PR 62/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.10.1999 Avslutats PR 63/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.10.1999

​​​​