Riksdagsärenden RP 47/2004

RP 47/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § gymnasielagen

Beslut

1. Lag om ändring av gymnasielagen

Stadfäst

13.08.2004

Ikraftträdande

01.09.2004

Författningssamlingen
766/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 18 § gymnasielagen

Lämnats till riksdagen

Datum

16.04.2004

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Överdirektör Jäppinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

20.04.2004

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.04.2004 Avslutats PR 44/2004 3
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 7/2004 rd
Klart

26.05.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att lagmotion LM 59/2004 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 12/2004 rd
Klart

05.05.2004

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.05.2004

Plenarprotokoll
PR 65/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.06.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.06.2004 Avslutats PR 67/2004 1 1-3
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.06.2004 Avslutats PR 71/2004 3 2, 3
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning förutsatt att utskottets konstitutionella anmärkningar om 18 § 3 och 4 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.06.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden