RP 47/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet samt till vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet

Stadfäst

11.04.2008

Ikraftträdande

24.11.2008

Författningssamlingen
222/2008
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

Stadfäst

11.04.2008

Ikraftträdande

24.11.2008

Författningssamlingen
223/2008
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Stadfäst

11.04.2008

Ikraftträdande

24.11.2008

Författningssamlingen
224/2008
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet

2. Lag om ändring av 2 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Monto

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.09.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.09.2007 Avslutats PR 46/2007
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 3/2008 rd
Klart

15.02.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2008

Plenarprotokoll
PR 9/2008 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 19.02.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.02.2008 Avslutats PR 10/2008
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.02.2008 Avslutats PR 13/2008
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.03.2008

Referenser till EU-dokument