Riksdagsärenden RP 47/2014

RP 47/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsyn över ekologisk produktion och lag om ändring av 3 och 5 § i livsmedelslagen

Beslut

1. Lag om tillsyn över ekologisk produktion

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
294/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 3 och 5 § i livsmedelslagen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
295/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om tillsyn över ekologisk produktion

2. Lag om ändring av 3 och 5 § i livsmedelslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

24.04.2014

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Rämänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

25.04.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.04.2014 Avslutats PR 45/2014 2
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 29/2014 rd
Klart

06.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 51/2014 rd
Klart

19.12.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.02.2015

Plenarprotokoll
PR 151/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.2015 Avslutats PR 152/2014 2
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.02.2015 Avslutats PR 155/2014 10
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att jord- och skogsbruksutskottet beaktar det som sägs ovan.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.02.2015

​​​​​​​