RP 49/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 § lagen om djursjukdomar

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 15 § lagen om djursjukdomar

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1000/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 15 § lagen om djursjukdomar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.1999 Avslutats PR 52/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 4/1999 rd
Klart

14.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.10.1999

Plenarprotokoll
PR 74/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 20.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.10.1999 Avslutats PR 75/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.1999 Avslutats PR 77/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.10.1999

​​​​