Riksdagsärenden RP 5/2005

RP 5/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till vissa ändringar i den lagstiftning som gäller förvaltningsprocessen (RP 112/2004 rd)

Beslut

1. Lag om ändring av 2 a och 8 § i lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

Stadfäst

02.09.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
700/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 a § i lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen

Lämnats till riksdagen

Datum

11.02.2005

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Siitari-Vanne

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

11.02.2005

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.02.2005 Avslutats PR 9/2005 4
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 13/2005 rd
Klart

15.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 2-12, 14-18, 20-22 och 28-31 i RP 112/2004 rd och lagförslaget i RP 5/2005 rd godkänns utan ändringar och att lagförslagen 1, 13, 19, 23-27 och 32-35 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.06.2005

Plenarprotokoll
PR 75/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.06.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.06.2005 Avslutats PR 76/2005 4
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.06.2005 Avslutats PR 80/2005 8
Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 112/2004 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.07.2005

Referenser till EU-dokument

​​​​​​​