Riksdagsärenden RP 50/2009

RP 50/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
524/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
525/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 206 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
526/2009
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

Stadfäst

26.06.2009

Ikraftträdande

01.09.2009

Författningssamlingen
527/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

2. Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

3. Lag om ändring av 206 § i lagen om pension för arbetstagare

4. Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

Lämnats till riksdagen

Datum

03.04.2009

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Posio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.04.2009

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.04.2009 Avslutats PR 37/2009 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 5/2009 rd
Klart

13.05.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.05.2009

Plenarprotokoll
PR 53/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.5.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
19.05.2009 Avbrutits PR 54/2009 12
20.05.2009 Avslutats PR 55/2009 1 1-3
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.05.2009 Avslutats PR 56/2009 7
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.06.2009