Riksdagsärenden RP 50/2010

RP 50/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om garantipension och om ändring av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om garantipension

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
703/2010
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 35 och 70 § i folkpensionslagen

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
704/2010
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 8 och 41 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
705/2010
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 9 § i lagen om handikappförmåner

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
706/2010
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 3 kap. 4 § och 11 kap. 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
707/2010
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 8 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
708/2010
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 1 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
709/2010
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 21 § i lagen om underhållsstöd

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
710/2010
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
711/2010
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
712/2010
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
713/2010
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av 12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
714/2010
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
715/2010
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 9 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
716/2010
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 120 § i lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
717/2010
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 117 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
718/2010
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 61 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
719/2010
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 126 § i lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
720/2010
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 122 § i lagen om statens pensioner

Stadfäst

20.08.2010

Ikraftträdande

01.03.2011

Författningssamlingen
721/2010
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om garantipension

2. Lag om ändring av 35 och 70 § i folkpensionslagen

3. Lag om ändring av 8 och 41 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

4. Lag om ändring av 9 § i lagen om handikappförmåner

5. Lag om ändring av 3 kap. 4 § och 11 kap. 14 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

6. Lag om ändring av 8 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

7. Lag om ändring av 1 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

8. Lag om ändring av 21 § i lagen om underhållsstöd

9. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

10. Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd

11. Lag om ändring av 11 § i lagen om vuxenutbildningsstöd

12. Lag om ändring av 12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten

13. Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

14. Lag om ändring av 9 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

15. Lag om ändring av 120 § i lagen om pension för arbetstagare

16. Lag om ändring av 117 § i lagen om sjömanspensioner

17. Lag om ändring av 61 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

18. Lag om ändring av 126 § i lagen om kommunala pensioner

19. Lag om ändring av 122 § i lagen om statens pensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

23.04.2010

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Direktör Backman

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.04.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.04.2010 Avslutats PR 43/2010 15
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 10/2010 rd
Klart

19.05.2010

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar och förkastar lagmotionerna LM 81/2008 rd, LM 27/2010 rd och LM 29/2010 rd.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.05.2010

Plenarprotokoll
PR 55/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2010.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.05.2010 Avbrutits PR 56/2010 9
01.06.2010 Avslutats PR 58/2010 3 17,18
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.06.2010 Avslutats PR 62/2010 16
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.06.2010

Andra samtidigt behandlade ärenden