Riksdagsärenden RP 50/2013

RP 50/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förvaltningslagen

Beslut

1. Lag om ändring av förvaltningslagen

Stadfäst

09.05.2014

Ikraftträdande

01.09.2014

Författningssamlingen
368/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av förvaltningslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

16.05.2013

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Keravuori-Rusanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.05.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.05.2013 Avslutats PR 55/2013 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 6/2014 rd
Klart

20.03.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.03.2014

Plenarprotokoll
PR 30/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.3.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.03.2014 Avslutats PR 31/2014 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.04.2014 Avslutats PR 33/2014 2
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.04.2014